Как функционира планетата Земя?

4.9
(14)

Планетата Земя

планетата земя - Как?NET

По време на зараждането и развитието на космическото пространство са се формирали огромни астрономически структури, така наречените свръхкупове, състоящи се от хиляди
галактики с по няколко милиона милиарда слънца. Нашата галактика, Млечният път, се намира в една група от 30 галактики с различна големина.

Нашата Слънчева система се върти в един от ръкавите, далече от центъра на Млечния път. Осем планети, придружени от спътници, комети и астероиди, кръжат по траекториите си
около Слънцето. Меркурий, Венера, Земя и Марс са вътрешните планети, а Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – външните.

Нашата Земя има диаметър около 13 000 км и се върти около Слънцето на разстояние 150 милиона километра. Магнитното поле и атмосферата пазят Земята от опасните слънчеви лъчи, от частиците на слънчевия вятър, както и от космическия прах и метеоритите. Като част от нашата планетна система,

Земята се завърта около себе си за 24 часа. За една година тя изминава елипсовидната си траектория, дълга 1 милиард километра. Наклонът на Земята към земната ос (23,5°) определя
наличието на сезони по време на годишното завъртане на Земята около Слънцето. Луната е свързана към Земята чрез силата на притегляне и се завърта около себе си и около Земята за
приблизително 28 дни.

По състава и структурата на много скали можем да правим заключения за това как е преминало развитието на Земята в геоложко отношение. Изкопаемите находки са също много
полезни. Въз основа на досегашните доказателства може да се предположи, че геоложкото развитие на Земята е продължило около 4,5 милиарда години.

Тук може да откриете полезна информация за планетата Земя:

 • Земя и Луна
 • Приливи и отливи
 • Ден и нощ

История на Земята

история на земята - Как?NET

Приема се, че Земята е на повече от 4,5 милиарда години. В рамките на този невъобразим интервал от време картината на нашата планета постоянно се е изменяла. Не само живата, но и неживата природа е подложена на кръговрати. Планините се образуват и се разрушават. Континентите се движат, живите същества се развиват и умират.

Как е възможно да отнесем отделни промени към определен период от развитието на Земята?

Тъй като се знае колко бързо (или по-правилно казано, колко бавно) се разпадат радиоактив- ните вещества, можем въз основа на тези елементи да направим заключение за възрастта на натрупванията, когато изследваме историята на скалите. Освен това в седиментните слоеве могат да се открият вкаменелости. Определянето на възрастта им показва също колко стар е обграждащият ги слой.

Докамбрий

Първите 4 милиарда години се наричат ранна ера на Земята или докамбрий. Открити са значителни фосилни останки едва от края на тази ера. Въпреки това може да се каже, че тогава са се развили първите прости форми на живот. Тъй като земната кора, изградена от скали, постоянно се е променяла (чрез седиментация, изветряне, изменения във формата, топене и рекристализация), вече почти не съществуват първоначални формации, т.е. за най-дългия период от историята на Земята могат да се кажат много малко неща.

Едноклетъчни животни се появяват едва преди 3,5 милиарда години, вероятно в резултат на спонтанно свързване на молекули. Облакът космически прах, от който се е зародила Земята, отначало е бил неподходящ за възникването на живот в него, тъй като не е имало кислород. Освен това атмосферата не е била в състояние да абсорбира ултравиолетовото Лъчение на Слънцето. Едноклетъчните, зародили се от вериги от молекули, преобладавали около 2 милиона години.

Тези първи ПО-ВИСШИ ЖИВИ същества започват по-късно да фотосинтезират. По този начин вече е налице една важна предпоставка за получаването на кислород. След около 3 милиона години се появяват и първите многоклетъчни живи същества.

Палеозой

Първият период от следващата ера в историята на Земята (палеозойската ера) се нарича камбрий. Многоклетъчните се развиват и се появяват първите мекотели. За палеонтолозите, т.е. учените, които се занимават с живите същества на Земята от отминали периоди на нейната история, намирането на фосилни останки от тези животни е по-скоро щастлива случайност. Естествено, запазват се само твърдите части като обвивки, кости или черупки. По време на камбрия трилобитите са били широко разпространени. Тъй като те не са съществували дълго време, скалните формации с техни фосили могат да се отнесат към този период.

Следващите периоди на палеозойската ера се наричат ордовик и силур. Моретата заливат големи части от сушата. Появяват се първите гръбначни животни – напр. панцерни риби. Образува се голяма планинска верига, която се простира от Скандинавия до Шотландия. Следва периодът девон, когато на Земята се появяват първите растения и първите предшественици на днешните земноводни. След като водните басейни се разширяват, през периода карбон се образуват планини, които от своя страна предизвикват разширяване на територията на сушата. Появяват се и първите гори, които и до днес са от голямо значение за нас. От тях в продължение на милиони години се образуват въглищата. Появяват се и насекомите, а появата на сухоземните животни означава и поява на първите гръбначни животни на сушата. Преди повече от 250 милиона години с периода перм приключва палеозойската ера от историята на Земята.

Мезозой

След прем започва средната ера в историята на Земята, мезозоят. Тази ера се дели на периодите триас, юра и креда. От този период нататък динозаврите завладяват за дълго време Земята. От влечугите се развиват не само ужасните гущери“, но и птиците и първите бозайници.

Големи части от днешна Европа били наводнени. Сушата „се завръща” отново едва в периода креда. Наводненията дават обяснение защо водни фосилни останки може да се намерят и в Планините. Преди 65 милиона години започва новото време в историята на Земята, неозой (кайнозой).

Различни видове топлокръвни бозайници завладяват земното кълбо. За много кратко време динозаврите измират. Това се случва в периода терциер, за който е характерна промяна във времето, вероятно причинила измирането на много влечуги, включително и на динозаврите. Причината може да е била и друга, например удар от метеорит.

През терциер се образуват Алпите и Пиренеите, а в Африка — планината Атлас. След периода терциер следва периодът кватернер. Земята силно изстива и започва първият ледников период.

Следват и други ледникови периоди — ледников период на плейстоцена, ледена епоха на Алпите и последен ледников период, носещ името на р. Вюрм. Ледниковият период предизвиква следната промяна: големи ледници се придвижват най-вече към Средна Европа и струпват там морени.

Между периодите на замръзване температурата се покачва и настъпващото топене причинява наводнения. Преди повече от 6 милиона години в Африка започва развитието на прадедите на човека. Става въпрос за австралопитека, от който се развиват изправеният човек (Homo erectus) и по-късно – днешният разумен човек (Homo Sapiens).

Недрата на Земята

недрата на земята - Как?NET

До края на 50-те години на 20-и век Повечето геолози смятали, че от възникването си преди повече от 4,5 милиарда години Земята не се е променила много.

Резултатите от направени в наши дни изследвания показват обаче, че Земята постоянно се променя. Термодинамичните процеси в материята, които протичат дълбоко в Земята, променят облика на нашата планета така, както я променят и външните фактори: разрушаването на околната среда, Климатът или космическото лъчение.

Днес ние имаме точна представа за това, как са се образували континентите. От вътрешността на Земята, която на места е течна, се издигат разтопени скални маси (магма) и на повърхността те изстиват.

При втвърдяването им се образува земна кора. Вследствие на многократното им разтопяване и повторно наслагване постепенно леките скали се отделят от тежките и образуват
отделни пластове. Така са се образували континентите.

Вулканите възникват вследствие на високата температура в недрата на Земята. Те изхвърлят своите маси лава и по този начин осигуряват енергията за разместването на континентите и за образуването на планините. От вулканичните маси можем да
получим информация за вътрешността на Земята.

Особено много данни относно строежа на земните недра може да се получат при земетресения. Ако се сравнят измерените стойности на сеизмичните вълни, може да се установят както съставът на материала, така и местонахождението на скалите
и природните изкопаеми. Други процеси във вътрешността на Земята, които са видими „отвън”, са магнитното поле и температурното поле на Земята.

Тук може да откриете полезна информация за недрата на земята:

Земната повърхност

земната повърхност - Как?NET

Повърнхостта на нашата Земя е резултат от множество промени, протекли до момента. Силите, които я формират, идват както от недрата на Земята, така и отвън.

Външни сили са водите в езерата, реките и моретата, вятърът и подвижния лед. Всички сили, взети заедно, оставят трайни следи на земната повърхност и предизвикват значителни изменения.

Тук може да откриете полезна информация за земната повърхност:

 • Океани и морета
 • Реки
 • Езера
 • Брегове
 • Острови
 • Атоли и коралови рифове
 • Пустини
 • Ледници

Атмосферата

атмосферата на земята - Как?NET

Атмосферата се състои от приблизително 78% азот, 21% кислород, 0,9% аргон и 0,04% въглероден диоксид. Освен това съдържа следи от неон, водород, хелий, озон, метан и азотен оксид. Тази обвивка на Земята е претърпяла много изменения през годините, в които Земята се е развивала.

Преди 4,5 милиарда години – времето, когато Земята се заражда, атмосферата се е състояла основно от водород, въглероден диоксид и въглероден монооксид. След като
слънчевият вятър отвял тази атмосфера, от газовете, които произхождат от недрата на Земята, се образувала нова обвивка.

Основните съставни елементи били въглероден диоксид, азотни оксиди, водород, серен диоксид и водна пара. Кондензираната водна пара представлявала всъщност основата за нашите океани и морета. В тях се зародили първите живи същества. Преди
2 милиарда години те се научили да фотосинтезират и започнали да произвеждат кислород.

Така вече била налице една важна предпоставка след още 1,5 милиарда години за първи път живи същества да могат да дишат в нашата атмосфера.

Тук може да откриете полезна информация за атмосферата:

 • Строеж на атмосферата
 • Атмосферна циркулация
 • Глобален климат
 • Климатични пояси
 • Облаци
 • Видове облаци
 • Валежи

Природни стихии

природни бедствия - Как?NET

Нашата Земя променя повърхността си. Тези промени се зараждат в недрата на планетата. Към тях се причисляват изригванията на вулкани, земетресенията и други най-различни процеси и движения на тектоничните плочи. Всички те могат да бъдат разрушителни за областите, които засягат.

Над повърхността на Земята, в заобикалящата я атмосфера с множество видове облаци и слоеве с различно въздушно налягане, също се случват събития, които носят опасности.

Към тях се прияисляват многобройните вихрушки, като урагани или торнадо, но също така и мусоните. Те се зареждат при взаимодействието на изпарението на водата в моретата и въздушните циркулации над тях, както и на слънчевтото греене, което участва активно в тези процеси.

Лошото време също заплашва нашата планета, когато светкавици със сила на тока до 40 000 ампера и температура от близо 30 000 градуса по целзии, преминават с голяма скорост през въздушното пространство.

Независимо че разполагаме с известни предпазни мерки, ние сме безсилни срещу тези природни стихии, както сме безсилни и при катастрофите, които се зараждат в земните недра.

Тук може да откриете полезна информация за природните стихии:

 • Светкавици и гръмотевици
 • Мусони
 • Вихрушки

Небесни явления

небесни явления - Как?NET

Ако понякога наблюдаваме времето, ще забележим на небето различни явления с прекрасни цветове и точни геометрични форми. Тези феномени може да се обяснят със слънчевата светлина, която, преминавайки през атмосферата, попада на молекули, ледени кристали или дъждовни капки във въздуха.

Минавайки през тези съставни части на атмосферата, слънчевата светлина се пречупва и се получават отражения, огледални образи или изкривявания, на които се възхищаваме, възкликвайки от удоволствие. Познаваме тези явления като дъга, фата моргана, полярна светлина, корона.

Съвсем друг вид небесен феномен са кометите. Те се появяват изведнъж от нищото, седмици наред ги гледаме как стоят на нощното небе с дългите си опашки, а после изведнъж изчезват в дълбините на Космоса, също толкова бързо, колкото са се появили.

Тук може да откриете полезна информация за небесни явления:

 • Дъга
 • Фата моргана
 • Полярно сияние
 • Хало ефект
 • Корона
 • Метеори / Метероити
 • Комети

Ефекти на замърсената околна среда

глобално затопляне - Как?NET

През последните десетилетия бяха взети много мерки, за да се намали по възможност размерът на природните катастрофи. В района на Тихия океан съществуват системи за ранно предупреждаване при опасност от цунами или други разрушителни приливни вълни по крайбрежието. С помощта на мрежа от станции за наблюдение и измерване на земетресенията в Япония, Китай и САЩ учените се опитват да предскажат предстоящи земетресения.

Районите, застрашени от наводнения, се изваждат от строителните планове, за да се предотвратят бъдещи катастрофи на тези места. Но на нашата земя има още една заплаха и това е самият човек. Отровни вещества от отпадъчните продукти на дейността му
в селското стопанство и промишлеността замърсяват почвата, подпочвените води и моретата.

При производството на множество синтетични вещества се отделят силно отровни газове, които увеличават последиците от парниковия ефект и водят до образуването на смог. С
увеличаването на дела на киселинните дъждове вследствие на емисиите на CO, от автомобили и печки с твърдо гориво цели области се обезлесяват и реките загиват.

За да предотвратим евентуална екологична катастрофа, е необходима не само промяна в мисленето, но и екологосъобразни действия на всеки от нас.

Тук може да откриете полезна информация за застрашената околна среда на планетата Земя:

 • Киселинен дъжд
 • Парников ефект
 • Озонва дупка
 • Промени на земната повърхност
 • Промени в климата
 • Смог

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.9 / 5. Брой гласове: 14

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!