Как се пише жалба до районен съд?

4.8
(12)

Научете как се пише жалба до районен съд – стъпка по стъпка. Съвети, идеи, начини, по които можете да напишете лесно и бързо своята жалба и да я изпратите до близкия районен съд.

Кога се пише жалба до районен съд?

Жалба до районен съд може да се напише при много случаи, но ето някои от по-разпространените случаи:

  • Престъпление = пише се т.н. частна тъжба или жалба
  • Отказ на достъп до информация

Кога се пише жалба или частна тъжба?

Частна тъжба е вид жалба, която се изпраща най-често, когато установим престъпление и искаме да уведомим районния съд. Според закона, подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок до 6 месеца от узнаването за престъплението ИЛИ от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се
преследва по тъжба на пострадали

Как се пише жалба до районен съд?

Жалбата до районен съд се пише много лесно и подобно на всяка друга жалба. Нека ви преведем през всички стъпки, една по една:

  1. До кого е жалбата – напишете пълното наименование на районния съд
  2. Озаглавете документа – изпишете централно думата ЖАЛБА
  3. От кого е жалбата – напишете трите си имена, ЕГН, оставете и телефон за връзка
  4. Срещу кого е жалбата – напишете пълното наименование на органа или имената на лицето
  5. Започнете с уважителна форма – Уважаеми госпожо / господин …….
  6. Продължете със същинската част на жалбата, като опишете оплакването си ФОРМАЛНО, КРАТКО, ТОЧНО И ЯСНО. Тук не е място за емоции. Говорете само с факти. Ако знаете кой закон е нарушен, назовете го.

става въпрос конкретно за престъпление, моля, добавете подробни данни за вас и този, срещу
когото се подава жалбата. Обяснете какво е престъплението, и опишете начина, по
който са Ви причинени вреди, времето и мястото на извършване на престъплението.

7. Избройте документите, които прилагате към жалбата (като доказателства) и ги номерирайте.
8. Накрая добавете Днешна дата, град, имена, подпис

Образец и пример на жалба до районен съд

Образец (пример) жалба до районен съд

 
 
ЧРЕЗ:                          ПЪЛНОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА
                                     ОРГАНА, КОЙТО ВИ Е ОТКАЗАЛ
ИНФОРМАЦИЯТА
 
 
 
ДО:                               СЪОТВЕТНИЯ СЪД, ДО КОЙТО
                                      ОТПРАВЯТЕ ЖАЛБАТА СИ
                                                                                  
       Ж А Л Б А
 
от
Трите Ви имена, ЕГН
Адрес: ………………………………..
 
 
СРЕЩУ: отказ за предоставяне
на информация от страна на …
/Пълното наименование на органа, отказал информацията/
 
 
НА ОСНОВАНИЕ: чл.40 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация
 
 
            Уважаеми Господа /Госпожи/ Съдии,
 
            На основание чл. 40 ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация обжалвам пред Вас в срок отказ на ………………………. да ми предостави достъп до поискана от мен информация.
 
            Следва да изложите кратко и ясно фактите, свързани с подаването на вашето заявление. Трябва да посочите:
 
1.     На /дата/ подадох до /наименованието на органа – напр. министър, кмет директор на агенция и т.н./ заявление за достъп до информация с входящ номер /входящ номер/. 
 
2.     С него поисках информация за …. /кратко описание на поисканата информация/ във формата на /посочване на поисканата в заявлението форма на достъп – напр. копия на хартиен носител/.
 
3.     На /дата/ получих от ответника писмо /или решение/ № /изходящия номер на писмото/, с което ми беше отказан поисканият достъп.
 
4.     Според него /посочвате накратко мотивите на отказа – най-добре е да цитирате от писмото или решението/. Ако отказът е бил мълчалив, посочете дата на която е изтекъл срокът за отговор и уточнете, че не сте получили отговор.
 
5.     На основание чл.4 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация имам право на достъп до поисканата информация и няма правно основание този достъп да ми бъде отказан.
 
6.     Отказът на ответника е незаконосъобразен.
 
 
7.     Въз основа на гореизложеното, моля Уважаемия Съд ДА ОТМЕНИ отказа на ……………………………………./наименованието на органа, който ви е отказал информация/, и да реши делото по същество, ДА ПРИЗНАЕ правото ми на достъп до поисканата информация и да ОСЪДИ ответника да ми я предостави в поисканата форма на достъп.
 
 
Приложения (прилагат се към жалбата)
 
1.     2 бр. копия от подаденото заявление.
2.     2 бр. копия от писмо № /номер …, с което е отказан достъп/.
3.     препис от жалбата  за ответника.
4.     копие от квитанция за внесена държавна такса.
 
 
 
 
 
……….. (място на подаване на жалбата)
……….. (дата)
С уважение:
 
           /подпис на жалбоподателя/
 
 
 

Къде се подава и изпраща написаната жалба до районен съд?

Обикновено жалбата до районен съд или частната тъжба се подава в съответния районен съд по мястото на извършване на престъплението заедно. Моля, изгответе си предварително няколко копия на написаната жалба до районния съд. Носете и документите – те са доказателства. Вероятно ще трябва да палтите държавна такса за администрация. Много чесо трябва да потърсите Регистратурата в районния съд, за да получите входящ номер и жалбата ви да се проследява по-лесно.

Свързнаи статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.8 / 5. Брой гласове: 12

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!