Как се пише жалба за психически тормоз? (Образец и пример)

4.7
(46)

В днешно време психическият тормоз е често срещан проблем на работното място. Ако страдате от психически тормоз, важно е да напишете жалба. Ето стъпките, които трябва да следвате:

Психически тормоз – определение

Първата стъпка е да разберем какво е психически тормоз. Психическият тормоз е всяко нежелано поведение, което създава враждебна или плашеща среда. То може да бъде вербален, физически или психологически характер. Примерите за психически тормоз включват наричане на обидни имена, заплахи, шеги за нечий външен вид или интелигентност и разпространение на слухове.

Домашно насилие и психически тормоз според закона в България

Психически тормоз на работното място: Законът в България

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 68 ОТ 2006 Г.)

§ 1. По смисъла на този закон:
1. (доп. – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) „Тормоз“ е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда.

Чл. 17. Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител.

Чл. 18. Работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да предприеме ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.
Чл. 19. При неизпълнение на задължението си по чл. 18 работодателят носи отговорност по този закон за актове на дискриминация, извършени на работното място от негов работник или служител.

Забранява се тормозът въз основа на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Какви са правата ви: Подване на жалба за психически тормоз

Обикновено, при наличие на психически тормоз на работното място, работодателят трябва да е първият, който е уведомен. До него се изпраща жалба и той трябва да предприеме мерки. Ако не го направи, жалбата преминава към Комисията за защита от дискриминация, която трябва да наложи санкции. За жалост, Комисията не присъжда обезщетения за претърпени неимуществени вреди от упражнения тормоз. Възможно е да пуснете и жалба до съда и да я депозирате в районната прокуратура.

Обезщетение за психически тормоз

Обезщетение за психически тормоз се изплаща само ако извършените действия противоречат на закона. Обезщетението се получава чрез написване и изпращане на молба до съда. Съда изплаща обезщетения и за нанесена обида и клевета.

Как се пише жалба за психически тормоз?

  1. Съберете доказателства за тормоза. Това включва имейли, текстови съобщения, показания на свидетели или всякаква друга документация, която доказва, че тормозът е възникнал.
  2. Напишете писмо, като очертаете подробностите за тормоза. Бъдете конкретни какво се е случило и кога се е случило.
  3. Поддържайте оплакването си кратко и по същество. Говорете с факти. Ясно посочете фактите за инцидента или инцидентите, довели до подаването на жалбата.
  4. Очертайте как психическият тормоз ви е засегнал както психически, така и емоционално.
  5. Опишете какви са вашите очаквания – предприемане на мерки, разрешаване на случая, обезщетение.
  6. Запазете копие от писмото за вашите архиви.
  7. Изпратете писмото чрез заверена или сигурна поща, с поискване за обратна разписка. Това ще гарантира, че имате доказателство, че от другата страна са получили жалбата.

Ако изпитвате психически тормоз на работното място, важно е да предприемете действия и да подадете жалба. Като следвате съветите, изброени по-горе, можете да гарантирате, че жалбата ви е точна и добре написана.

Образец и пример на жалба за психически тормоз

Пример за жалба за психически тормоз на работното място

ЖАЛБА

От
_ (твоето име)
_
(обозначаване)
__ (офис адрес)
ДО
_ (име на получател)
_
(обозначаване)
_ (име на организацията)
_
(адрес)


Дата __ (дата на писане на писмото)
Уважаеми господине/госпожо,
Работя в ….-отдел …… през последните … години(споменете продължителността). Моят пряк ръководител е… (споменете името на шефа). . Искам да ви уведомя, че съм тормозен/а психически и молят за … (споменете исканата услуга) в рамките на периода (споменете продължителността на тормоза).
На … бях помолен/а м да … (обяснете как сте тормозени)
Когато отказах подобна услуга на… (посочете дата, ако е възможно), бях заплашен с … (използва се споменаване на заплаха).. Разполагам с текстови съобщения, които доказват кореспонденсцията и заплахите ми с гореспоменатото лице.

До този момент мълчах за тези инциденти… (споменете вашите принуди). Моля ви да третирате това като жалба срещу моя началник за психически тормоз на работното място и да предприемете подходящи действия възможно най-скоро.


С уважение,
__ (твоето име)

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.7 / 5. Брой гласове: 46

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!