Как се пише жалба? (Образец и пример)

4.2
(20)

В тази статия ще ви обясним как се пише жалба. Добавили сме и образец и пример, с които ще представим жалба за ползване като отправна точка.

Какво е жалбата?

Жалбата е документ, който в писмен вариант изразява искане. Най-често се отправя към държавен отговор. Жалбата трябва да е свързана с нарушение. Пише се, когато има съмнения за нарушени права, незаконни действия.

Жалбата може да се отправи до Общината, до Комисия за защита на потребителите, Националния съвет за журналистическа етика и друга организация или институция.

Кой може да подава жалба?

Право да подава жалба има всяко физическо и юридическо лице.

Как се пише жалба?

Жалбата се пише в официален стил, лаконично – тоест без излишни приказки. Тя трябва да бъде формален документ, който дава точно нужната информация за проблема – без допълнителна нерелевантна информация. В жалбата не е място да споделяте своите емоции, а само да сигнализирате за нередност.

Когато пишете жалба, започнете с представяне. Включете информация за себе си – име, адрес за кореспонденция и постоянен адрес, телефон за връзка, електронен адрес.

След това е редно да продължите, като напишете какво е естеството на жалбата – какво не е наред, какво сте установили, оплакване, искане. Опишете, без да влизате в излишни подробности. Включете и дата на възникналия казус.

След това, апелирайте към действие – как бихте искали да се разреши проблемът? Нуждаете ли се от съдействие? Какво?

Напишете срещу кого е жалба – фирма, лице. Дайте информация – Име на фирмата Булстат Адрес (седалище), Адрес (управление).

Ако имате допълнителни документи, които желаете да представите заедно с жалбата, изредете ги в края на документа.

Завършете написаната жалба с дата и подпис. Изпратете по имейл или предайте лично жалбата то съответната институция.

Как се пише жалба до общината

Ако искате да подадете жалба до общината, е редно да получите информация как процедира вашия район при приемането на искания и оплаквания. Например, Столична община разполага с онлайн контактен център за подаване на жалби, който изисква предварителна регистрация или вход с профил във Фейсбук или Google. За да изпратите своята жалба е нужно само да предоставите информация за казуса и лични данни за обратна връзка, като всичко се случва изцяло онлайн!

Как се пише жалба: Образец и пример за жалба

Ето го и образецът ни за жалба, който ще ви помогне в писането:

Примерна жалба срещу отказ за предоставяне на информация

          Ж А Л Б А
 
от
Трите Ви имена, ЕГН
Адрес: ………………………………..
 
 
СРЕЩУ: отказ за предоставяне
на информация от страна на …
/Пълното наименование на органа, отказал информацията/
 
 
НА ОСНОВАНИЕ: чл.40 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация
 
 
            Уважаеми Господа /Госпожи/ Съдии,
 
            На основание чл. 40 ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация обжалвам пред Вас в срок отказ на ………………………. да ми предостави достъп до поискана от мен информация.
 
            Следва да изложите кратко и ясно фактите, свързани с подаването на вашето заявление. Трябва да посочите:
 
1.     На /дата/ подадох до /наименованието на органа – напр. министър, кмет директор на агенция и т.н./ заявление за достъп до информация с входящ номер /входящ номер/. 
 
2.     С него поисках информация за …. /кратко описание на поисканата информация/ във формата на /посочване на поисканата в заявлението форма на достъп – напр. копия на хартиен носител/.
 
3.     На /дата/ получих от ответника писмо /или решение/ № /изходящия номер на писмото/, с което ми беше отказан поисканият достъп.
 
4.     Според него /посочвате накратко мотивите на отказа – най-добре е да цитирате от писмото или решението/. Ако отказът е бил мълчалив, посочете дата на която е изтекъл срокът за отговор и уточнете, че не сте получили отговор.
 
5.     На основание чл.4 ал.1 от Закона за достъп до обществена информация имам право на достъп до поисканата информация и няма правно основание този достъп да ми бъде отказан.
 
6.     Отказът на ответника е незаконосъобразен.
 
 
7.     Въз основа на гореизложеното, моля Уважаемия Съд ДА ОТМЕНИ отказа на ……………………………………./наименованието на органа, който ви е отказал информация/, и да реши делото по същество, ДА ПРИЗНАЕ правото ми на достъп до поисканата информация и да ОСЪДИ ответника да ми я предостави в поисканата форма на достъп.
 
 
Приложения (прилагат се към жалбата)
 
1.     2 бр. копия от подаденото заявление.
2.     2 бр. копия от писмо № /номер …, с което е отказан достъп/.
3.     препис от жалбата  за ответника.
4.     копие от квитанция за внесена държавна такса.
 
 
 
 
 
……….. (място на подаване на жалбата)
……….. (дата)
С уважение:
 
           /подпис на жалбоподателя/
 
 

Пример (Образец) на жалба до Общината

Ето още един пример, който може да ви помогне в писането на жалба.

Пример – Жалба срещу нерегламентиран строеж


До
КМЕТА НА ОБЩИНА ………
гр. …….., пл. „Венец“ № 2
 
Ж А Л Б А
 
От …………………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се трите имена на физическото/ите лице(а)
или наименованието на юридическото лице)
адрес: гр./с. ………………………………….., ул. …………………………………………………………
……………………………………………. № ………., бл. ………., в ………., ет. ………., ап. ………., тел. …………………………………..
 
ОТНОСНО:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………,
(наименование или вид строеж – жилищна сграда, гараж, водопровод и др.)
находящо се в …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(поземлен имот (урегулиран/неурегулиран), местност, кв. по плана на………………………………………….)
с административен адрес……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
(гр.) с., ул., №, поземлен имот (урегулиран/неурегулиран), местност, кв. по плана на ……………………….)
 
Строителството се извършва:
(отбележете с Х в необходимото квадратче)
□ в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП;
□ без одобрени инвестиционни проекти  и/или без разрешение за строеж;
□ при съществени  отклонения  от  съгласувания и одобрен инвестиционен проект по чл.154, ал. 2 (т.1, 2,3,4) т. …….. ЗУТ, а именно: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ със строителни продукти, несъответстващи на изискванията по чл.169а,  ал.1  или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване  на  строежа  и  е невъзможно  привеждането  на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ;
□ при наличие на влязъл  в сила отказ за издаване на акт по специален закон;
□ в нарушение на изискванията за строителството в територии с особена  териториалноустройствена  защита  или  с режим  на превантивна устройствена защита;
□ не мога да определя;
 
Извършител  на строителството е ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
(в случай, че е известен)
Строителството  започна …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
(посочва се датата  или  периодът, когато е започнато строителството, ако са известни)
 
Уважаеми г-н кмет,
              
Моля да бъде извършена проверка на горепосочения строеж, който се ползва  (обитава) от ………………………………………………………………………………….., без да е въведен в експлоатация по законоустановения ред. За резултатите от проверката и предприетите от Вас действия, моля своевременно да ме уведомите на адрес: гр./с …………………………………………, ул ………………………… ……………………………………………….. № ………., бл ………., вх…….., ет ………., ап ……….
 
Моля да се имат предвид и следните обстоятелства:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(описват се накратко фактите, в какво се състои нарушението,какво е искането и др.)
Прилагам:
1)………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………………
(ако има допълнителни документи,  които да се представят,те се описват и прилагат копия)
 
 
 
……………………..                                                    
      (дата)                    С уважение:…………………….
 (подпис)
 
 
 
 
  
 
Приложения (прилагат се към жалбата)
 
1.     2 бр. копия от подаденото заявление.
2.     2 бр. копия от писмо № /номер …, с което е отказан достъп/.
3.     препис от жалбата  за ответника.
4.     копие от квитанция за внесена държавна такса.
 
 
 
 
 
……….. (място на подаване на жалбата)
……….. (дата)
С уважение:
 
           /подпис на жалбоподателя/
 
 

Статии, които може да са ви интересни:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.2 / 5. Брой гласове: 20

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!