Как се пише искова молба? (Образец)

3.3
(3)

В днешната статия ще ви научим какво е искова молба и как се пише искова молба. Запознайте се с процедурата, за да съставите правилно своя иск. Подготвили сме ви и образец.

Какво е искова молба?

Вероятно сте чули фразата „Предявявам иск“. Но какво всъщност е исковата молба?

Всеки има право на иск – искане от съда да се разгледа определен случай и да се вземе решение на база на предоставената информация за обстоятелствата. За да предявите иск е нужно да предоставите искова молба в съда.

Процедура по писане и предаване на искова молба

  1. Пишете искова молба (трябва да е хартиен документ, не електронен!)
  2. Отпечатвате исковата молба в няколко екземпляра – за всеки ответник, за съда, за вас. Ако вие сте ищеца, ще се добави входящ номер на вашия документ.
  3. Предавате исковата молба в съда, търсете Регистратура или по пощата/с куриер
  4. Исковата молба се разпределя до съдия за разглеждане
  5. Ако сте написали добре исковата молба, тя се обявява за редовна и се приема
  6. Проверява ли се дали искът ви е допустим – дали няма предишно подобно искане и т.н.
  7. Ако всичко е прието от съда, исковата молба се изпраща до ответника

Какво става, ако исковата молба е нередовна?

Тогава исковата молба ще ви бъде връчена отново и ще трябва да я пренапишете. Имате 7 дни, за да поправите пропуските и грешките и да предявите отново.

Как се пише искова молба?

Всеки спор има две страни – ищец (има претенции и се обръща към съда) и ответник (трябва да се защити).

За да напишете искова молба е нужно да имате много ясно и добре структуриране искане. Трябва да следвате стандарта за писане на официални документи и да изложите много ясно и конкретно информацията и фактите около конкретното обстоятелството. Най-важното е съдията да разбере какво е искането на ищеца, като за целта трябва да се избягват неточности, общи приказки и двусмислия.

В началото на исковата молба трябва да посочите съда, до който отправяте иска, както и информация за ищеца (вас) и ответника. Обяснете какви са обстоятелствата, приложете доказателства – писмени или други важни документи, свързани с искането. Ако искате обезщетение, впишете цената на иска. Документът завършва с подпис.

Колко струва да заявиш иск в съда?

За да внесете исковата молба в съда ще трябва да платите сума и да приложите към документа бележка, че сте платили таксата. Цената за заявяване на иск в съда е в размер на 4% върху претендираната сума, ако искът е оценяем. Ако искът не е оценяем, между 30-80 лв.

Образец на искова молба

Предоставяме ви този ПРИМЕРЕН образец, който е подготвен от worldbg.net

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ИСКОВА МОЛБА

(Вляво, оставете празно място за отбелязванията на съда)
ДО
СОФИЙСКИ АРБИТРАЖЕН  СЪД ПРИ АСОЦИАЦИЯТА ЗА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН АРБИТРАЖ ГРАД СОФИЯ


И С К О В А М О Л Б А
от ищеца
…………………………………………………………………
(посочете точно името, фирмата, адрес, ЕИК, законен представител, телекс, факс, интернет адрес; максимални данни за ищеца)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

против ответника
…………………………………………………………………
(посочете точно името на ответника, фирмата, адрес, ЕИК, законен представител, телекс, факс, интернет адрес; максимални данни за ответника)
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………


ЦЕНА НА ИСКА: ……………………………

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:(препоръчително е да бъде посочено)
УВАЖАЕМИ АРБИТРАЖНИ СЪДИИ,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Излагат се факти, обстоятелства и преюдициални
правоотношения по основанието на иска)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предвид на горното:
(ПЕТИТУМ)


Молим да ни призовете на съд и, след като докажем твърдяното от нас, да постановите съдебно решение, с което:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Посочете точно какво искате от съда)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ИСКАНИЯ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Посочете доказателствените искания на ищеца, като при
желание може да ги обособите по групи: писмени доказателства, гласни доказателства, съдебни експертизи и т.н. )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ДРУГИ ПРОЦЕСУАЛНИ ИСКАНИЯ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Посочете други свои процесуални искания, освен
доказателствените си такива, като изхождате от съдопроизводствените правила, регламентирани в Правилника за вътрешен и международен арбитраж.
Обърни внимание! Софийският арбитражен съд в своята правораздавателна дейност не прилага разпоредбите на ГПК и други процесуални закони.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Препис от ИМ ведно с писмените доказателства – според броя на ответниците;
2. Адвокатско пълномощно, когато ИМ е подадена от адвокат пълномощник на ищеца;
3. Документ за платена арбитражна съдебна такса по сметка на Асоциацията за вътрешен и международен арбитраж
Други приложения
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ПОДПИС:

Надяваме се, че този материал ви е бил полезен. Това е начинът, по който се пише искова молба, като посочения образец е само примерен. Съветваме ви да се консултирате със специалист, за да сте сигурни, че всичко в документите ви е изрядно, а искът ще бъде редовен и приет.

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 3.3 / 5. Брой гласове: 3

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!