Как се пише реферат? (Образец и пример)

4.3
(31)

Нека ви научим как се пише реферат в няколко прости стъпки. Съвети, образци и примери, за да създадете най-добрия и стойностен текст!

Какво е рефератът?

Рефератът е кратко резюме на по-дълга писмена работа (като дисертация или изследователска работа).

Цел при писане на реферат

Целта на рефератът е да спести време с резюме. Резюмето трябва да докладва накратко целите и резултатите от вашето изследване, така че читателите да знаят точно за какво става дума в статията, дори без да я четат.

Видове реферат

Почти винаги ще трябва да включите реферат, когато пишете теза, дисертация, изследователска работа или изпращате статия в академично списание.

Във всички случаи резюмето е последното нещо, което пишете. Това трябва да бъде напълно независим, самостоятелен текст, а не откъс, копиран от вашия доклад или дисертация. Резюмето трябва да бъде напълно разбираемо само за някой, който не е чел пълния ви документ или свързани източници.

Най-лесният подход за писане на резюме е да имитирате структурата на цялостната писмена работа – мислете за нея като за миниатюрна версия на вашата дисертация или изследователска работа. В повечето случаи това означава, че резюмето трябва да съдържа 4-6 ключови елемента.

цели на реферата - Как?NET

Цели на реферата

Започнете с ясно дефиниране на целта на вашето изследване. На кой практически или теоретичен проблем отговаря изследването или на кой изследователски въпрос искахте да отговорите?

Можете да включите кратък контекст за социалната или академичната значимост на вашата тема, но не навлизайте в подробна основна информация.

След като идентифицирате проблема, посочете целта на вашето изследване. Използвайте глаголи като иззследване, тестване, анализиране или оценка, за да опишете точно това, което сте решили да направите.

Тази част от резюмето може да бъде написана в настояще или минало просто време, но никога не трябва да се отнася за бъдещето, тъй като изследването вече е завършено.

Как се пише цел в реферат?

❌Това проучване ще изследва връзката между консумацията на кафе и производителността.
✔️Това проучване изследва връзката между консумацията на кафе и производителността.

писане на реферат - Как?NET

Как се пише реферат?

Рефератът се пише в самия край, когато завършите останалата част от текста си. Той е обобщение на всичко останало. Има четири неща, които трябва да включите:

  • Вашият изследователски проблем и цели
  • Вашите методи
  • Вашите ключови резултати или аргументи
  • Вашето заключение

Резюмето обикновено е с обем около 150–300 думи, но често има строго ограничение на думите, спрямо повода на написване, така че не забравяйте да проверите изискванията на университета или списанието.

В дисертация или теза, включете резюмето на отделна страница, след заглавната страница и признанията (благодарствени бележки), но преди съдържанието!

Повечето научни издания изискват рефератите да отговарят на официална структура. Могат да се използват и други заглавия с подобни значения (напр. Въведение вместо Предистория или Констатации вместо Резултати). Някои списания включват допълнителни раздели, като например Цели (между въвеението и методите) и Ограничения (в края на резюмето).

Как се пише абзаца за Методи в реферат

Абзацът, описващ методите в реферата ви, трябва да отговаря на следните въпроси:

  • Каква беше структурата, която следвахте при изследването?
  • Какви бяха условията за изследването и участниците?
  • Как се случи и какво бе нужно да се случи?
  • Каква беше продължителността?
  • Какви инструменти за измерване на влиянието бяха използвани?
  • Каква отправна точка използвахте при тълкуването на резултатите?

Пример как се пише метод на изследването в реферат

❌ Ще бъдат проведени структурирани интервюта с 25 участници.
✔️Проведени са структурирани интервюта с 25 участници.

Реферат: Резултати на изследването

След това обобщете основните резултати от изследването. Тази част от абстракта на реюмето ви може да бъде в настояще или минало просто време.

✔️Нашият анализ показва силна корелация между консумацията на кафе и производителността.
✔️Нашият анализ показа силна корелация между консумацията на кафе и производителността.

В зависимост от това колко дълго и сложно е вашето изследване, може да не успеете да включите всички резултати тук. Опитайте се да подчертаете само най-важните констатации, които ще позволят на читателя да разбере вашите заключения.

заключение на реферат - Как?NET

Заключение

Накрая посочете основните заключения от вашето изследване: Какъв е вашият отговор на проблема или въпроса? Читателят трябва да завърши с ясно разбиране на централната мисъл, която вашето изследване доказва или аргументира. Заключенията обикновено се пишат в сегашно просто време.

❌Заключихме, че консумацията на кафе повишава производителността.
✔️Заключваме, че консумацията на кафе повишава производителността.

Ако има важни ограничения за вашето изследване (например свързани с размера на извадката или методите ви), трябва да ги споменете накратко в резюмето. Това позволява на читателя да оцени точно достоверността и обобщаемостта на вашето изследване.

Ако целта ви е била да решите практически проблем, заключенията може да включват препоръки за прилагане. Ако е уместно, можете накратко да направите предложения за по-нататъшни изследвания.

Ключови думи в реферат

Ако вашата статия ще бъде публикувана, може да се наложи да добавите списък с ключови думи в края на резюмето. Тези ключови думи трябва да препращат към най-важните елементи от изследването, за да помогнат на потенциалните читатели да намерят вашата статия по време на собственото си търсене на литература.

Имайте предвид, че някои ръководства за научни публикации, имат специфични изисквания за форматиране за тези ключови думи.

реферат образец - Как?NET

Образец: Пример как се пише реферат

„Понастоящем британските екологични организации са изправени пред значителна липса на финансиране. Ясно установено е, че представянето на информация за конкретните и отделни жертви е по-ефективно от абстрактните концепции като изменението на климата или проектирането на кампании за набиране на средства. Това проучване има за цел да определи как подобни представителства могат да бъдат по-целенасочени, за да се увеличат даренията в подкрепа на екологията. Фокус на научния текст е проучване върху възприеманата социална дистанция между жертвите и потенциалните донори и как тя оказва влияние върху намерението за дарение. В този контекст, социалната дистанция се дефинира като степента, до която хората чувстват, че са в една и съща социална група (в-група) или друга социална група (извън нея) по отношение на жертвите на изменението на климата.

За да се тества хипотезата, че по-малкото социално разстояние води до по-високо намерение за дарение, беше разпространено онлайн проучване на потенциални дарители, базирани в Обединеното кралство. Респондентите бяха разделени на случаен принцип в две условия (голяма и малка социална дистанция) и бяха помолени да отговорят на един от двата комплекта материали за набиране на средства. Отговорите бяха анализирани с помощта на t-тест с две проби. Резултатите показват малък ефект в обратна посока от хипотезата: голямото социално разстояние се свързва с по-високо намерение за дарение, отколкото малкото социално разстояние.

Тези резултати предполагат, че потенциалните дарители са по-склонни да реагират на кампании, изобразяващи и представящи жертви на проблема, които те възприемат като социално отдалечени от себе си. На тази основа концепцията за социално разстояние трябва да се вземе предвид при разработването на кампании за набиране на средства за околната среда.“

Тези резултати предполагат, че потенциалните донори са по-склонни да реагират на кампании, изобразяващи жертви, които те възприемат като социално отдалечени от себе си. На тази основа концепцията за социално разстояние трябва да се вземе предвид при разработването на кампании за набиране на средства за околната среда.

образец за реферат

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.3 / 5. Брой гласове: 31

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!