Как се пише философско есе?

4.3
(12)

Писането на философско есе може да представлява значително предизвикателство, ако не знаете как да го направите правилно и откъде да започнете. За разлика от други научни доклади, философията изисква студентите да дават отговори на въпроси, използвайки структурирани аргументи.

Въпреки че есетата по философия са трудни, тази статия ще ви даде отлични насоки за това как да напишете висококачествен текст.

Какво е философско писане?

Философското писане се отнася до представянето и защитата на теза с подкрепящи факти в рамките на целия текст.

Писане на философска есе

Преди да измислите какво ще съдържа философското ви есе, запознайте се добре с въпросите, на които трябва да отговорите, и след това прегледайте съответната литература, за да подготвите подходящо съдържание за доклада си. Някои примери за философските въпроси включват: „Има ли рай?“, „Какво се случва след смъртта?“, „Бог съществува ли?“.

За да съставите отлично философско есе, трябва да имате предвид следното:

 • Разберете различните философски концепции, теории и въпроси, които се използват от различните философски школи.
 • Мислете критично в посока на подобни философски аргументи.
 • Формирайте отговори на философските въпроси, не говорете само общи приказки.

Съставянето на философско есе е съществена стъпка в изучаването на философията като наука. Преди всичко, препоръчително е да се запознаете със заданието, да прочетете внимателно въпросите, които трябва да покриете и да имате ясна обща перспектива за силата на сравнението, контраста и описанието.

Обикновено, от вас се изисква да разбирате добре темата, критично да оценявате аргументите и теориите на различните учени. Следователно, след като вече имате философски въпрос, който ще разглеждате в текста, от жизненоважно значение е да демонстрирате критичното си мислене.

Важни стъпки при писане на философско есе

 • Правилно четене на текстове

Прочетете литература на избраната от вас школа, обърнете внимание на важни аспекти като въпроси, концепции, теории и аргументи.

 • Организирайте идеите си

Добре е да си изградите система за водене на бележки, докато изучавате текстовете. Така ще запомните основните мисли. След това може да организирате и изведите основните идеи за доклада ви и да ги структурирате по логичен начин. Създайте си план, който улавя всички жизненоважни моменти, от които се нуждаете в аргументацията си.

 • Опишете добре тезата си

Уверете се, че представяте изчерпателна теза, която дава подробна информация за вашата позиция. Също така, в увода очертайте какво следва в есето ви. Така ще покажете какво възнамерявате да постигнете в различните абзаци на вашето есе – къде ще доказвате, къде ще обобщавате и т.н.

 • Демонстрирайте разбирането на темата чрез точно изложение

Ако искате да напишете отлично философско есе, създайте ясно изложение и избягвайте неясни и небрежни пропуски.

 • Оценете критично избраната от вас философска теория

Преди да започнете да анализирате теорията, която сте избрали, трябва да изредите и оцените нейните силни и слаби страни. Освен това, идентифицирайте всички получени критики срещу изброените аргументи и разберете как философът е отговорил на твърденията „против“ тезата му.

 • Отговорете на философските въпроси

Някои философски въпроси като „Какво е морал?“ изисква да представите отговорите си с обосновка относно валидността на отговора си – т.е. да обясните защо вярвате в това, което казвате. Отговаряйки на въпросите, вие не само оценявате теориите, създадени преди вас, но и развивате своя собствена философия. Всъщност, вие продължавате темата и добавяте нов дискурс.

Разлики между философско есе и обикновено есе

За разлика от типичното есе, философският труд изисква както изложение, така и ясно откроена оценка. Този тип писане включва обяснение на вашия аргумент относно конкретния аспект на темата. Вашата оценка представлява описването на собствената ви философия по темата.

Писането на философско есе включва заемане на позиция на съгласие или несъгласие с философското заключение. Освен това, текстът ви трябва да показва лично ангажиране с конкретното разсъждение.

За разлика от другите видове текстове и есета, философските есета не изискват цитати. Следователно трябва да отговаряте на въпросите със собствените си думи.

Формат на философското есе: Увод, изложение, заключение

Форматът на философското есе включва увод (въведение), изложение и заключение. По-долу е кратко описание на тези раздели.

 • Увод (Въведение)

Въведението има за цел да даде на читателя кратка информация за темата. Трябва да създадете уводни изречения, които да привлекат вниманието на вашата аудитория, за да ги накарат да са заинтригувани и с желание да четат вашето есе .

 • Изложение (Теза)

Изложението на философското есе е текстът, който обобщава позицията, която заемате. Уверете се, че мислите критично и дайте аргументи в подкрепа и на двете страни – „за“ и „против“.

Обърнете внимание, че обикновено тезата се появява като последно изречение във встъпителния параграф.

Примери за теза: „религиозните вярвания оказват влияние върху COVID-19“, „етиката е от съществено значение в съвременното общество“ и „ходенето на църква не може да ви отведе в рая“.

 • Заключение

Заключението включва обобщение на основните моменти в есето ви. Също така имайте предвид, че краят може да включва преразглеждане на вече казаното с различни думи, за да се подчертае пред читателите вашата позиция по темата.

Пример за философско есе

Ако не сте запознати с писането на философско есе, можете да проверите примери на философски есета онлайн, където да получите вдъхновение и още указания за писане.

Форматиране и изисквания за философско есе

Форматирането и изискванията за философското есе се отнасят до различни аспекти, като например дължината на основните абзаци и начина, по който документът е подреден от началото до края. Обърнете внимание, че в абзаците трябва да има между 6-8 изречения. Освен това, броят на абзаците на есето зависи от дължината на доклада ви и броя на думите.

Стратегии за писане на философско есе

За да създадете отлично философско есе, трябва да следвате някоя от следните стратегии за писане:

 • Запознаване с материята

Преди да започнете, трябва да прочетете съответната литература и материали по темата. Освен това, преди да мислите как да съставите есето си, е нужно да създадете план с размисли и бележки. Предварителната подготовка определя силата на аргумента, който ще изложите в есето си.

 • Добро изследване

От съществено значение е да прочетете всички материали по темата, за да се запознаете с това, което се очаква да отговорите на филосолфските въпроси. Следователно, докато четете, от решаващо значение е да отбележите основните идеи и аргументи в полза на вашето мнение. Извършването на добро изследване по темата потвърждава на вашия читател, че сте сериозни и съдържанието, което създавате, може да им добави стойност. А не да преповтаря вече изречени и до болка познати клишета.

 • Познавайте аудиторията си

Обърнете внимание, че вашата аудитория е разнородна. Важно е да имате предвид, че дори вашите читатели да имат задълбочени познания по философия, това, което знаят, може да се различава от вашите знания. Затова се опитайте да давате обяснения относно всички нови термини, които въвеждате в текста, и се уверете, че съдържанието, което създавате, е лесно разбираемо.

 • Очертайте план на своето есе

С помощта на плана си вие изработвате структурата, без да се отклонявате в странични размисли. С правилния план, ще сте уверени, че в текста сте изброили всичко необходимо и минимизирате шансовете да забравите ключови аспекти по отношение на тезата си. Добрият план трябва да включва основните точки в увода, решаващите идеи за основните абзаци, противоположните идеи за изложението на тезата и съдържанието на заключението ви.

 • Съставете силна теза

Силната теза има за цел да накара читателя да ви разбере и симпатизира.

 • Подгответе чернова

След като приключите със създаването на плана, напишете чернова за вашето есе. Черновата включва обобщение на всички основни съставни части на крайния текст, от въведение до заключение.

 • Напишете въведение

След като съставите чернова, можете да продължите и да създадете въведение. Обърнете внимание, че началото е съществено за текста. То задава тон. Имайте предвид, че тази част има тежката цел да привлече вниманието на вашата аудитория, за да ги накара да прочетат есето докрай.

 • Подкрепете тезата си

Изложението на теза се появява като последно изречение в увода. Отличната теза трябва да издигне идеи, които подкрепят или противоречат на аргумента в заглавието. Уверете се, че сте изброили съответните точки в подкрепа на аргумента си.

 • Направете заключение

В този раздел трябва да обобщите основните моменти на вашия текст. Също така, подчертайте значението на вашето есе, за да уверите вашата аудитория, че трудът ви е смислен.

Обобщение: Философско есе

Философското есе е академичен труд, който включва представяне и защита на определена претенция или мисъл в рамките на целия текст. Структурата на този текст се състои от увод, основни абзаци и заключение.

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.3 / 5. Брой гласове: 12

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!