Как се пише констативен протокол?

0
(0)

Научете как се пише констативен протокол – вижте образец и пример, които можете да използвате за да напишете нужния документ. Съвети за правилно изготвяне на документи.

Какво е констативен протокол?

В бизнеса отчетът за констатациите (констативен протокол) е важен документ, който обобщава резултатите от разследване или одит. Обикновено се пише от екип от професионалисти, които са провели разследването или одита, и очертава разкритите факти и заключенията, до които се е стигнало.

Констативният протокол може да се използва за информиране на ръководството за проблеми в бизнеса, за осигуряване на основа за правни действия или за предотвратяване на бъдещи проблеми.

Констативният протокол също понякога се нарича доклад за констатациите, доклад от разследването или одитен доклад. Това е официален документ, който трябва да бъде написан по ясен и кратък начин и трябва да включва всички релевантни факти за разследването или одита.

Констативният протокол е важен инструмент за бизнеса и може да помогне да се гарантира, че проблемите са идентифицирани и адресирани незабавно. Освен това може да помогне за защита на бизнеса от съдебни действия и може да се използва като доказателство в съдебни производства. За да бъде ефективно, изложението на констатациите трябва да бъде точно и задълбочено.

Как се пише констативен протокол?

Ако трябва да напишете констативен протокол, не забравяйте да включите цялата необходима информация за разследването или одита. Фактите трябва да бъдат изложени ясно, а заключенията трябва да са логични и обосновани. Може също така да помислите за консултация с адвокат преди да започнете да пишете, за да не объркате нещо.

Пример как се пише: Образец за констативен протокол

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
по чл.57, ал.2 от ЗУЕС
КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНО
ОТ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/УПРАВИТЕЛ


 
 
            Днес …………………………, долуподписаните:
 
1.     …………………………………………………………………………..
(Председател на Контролния съвет/Контрольор)
 
2.     …………………………………………………………………………..
(Член на Контролния съвет/Собственик, определен с решение на ОС )
 
3.     …………………………………………………………………………..
(Член на Контролния съвет/Собственик, определен с решение на ОС )
 
УСТАНОВИХМЕ, че лицето ………………………………………………………………………
в качеството си на Управител/Председател на УС/Член на УС на етажна собственост с адрес: ……………………………………………………………………………………………… е извършил …………………………………………..…………………………………………. ……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    (ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО НА ЗУЕС ИЛИ ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ  РЕД НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ)
Нарушението е извършено на …………………………………………………………………
(    дата,            час,                  място)
            Констативният протокол се състави в три еднакви екземпляра – един за Председателя на КС/Контрольора, един за нарушителя и един за Общинска администрация – гр.Русе.
 
Съставили и подписали протокола:
1. ………………………………………………………………                                                                                                                     …………………….
(трите имена на Председателя на КС/Контрольора)                                                                                              (подпис)
2. ………………………………………………………………                                                                                                                    …………………….
(трите имена на Члена на КС/ Собственик, определен с решение на ОС)                                                 (подпис)
3. ………………………………………………………………                                                                                                                    …………………….
(трите имена на Члена на КС/ Собственик, определен с решение на ОС)                                                   (подпис)


Чл. 57. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния съвет (управителя), протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от контрольора и двама собственици и/или ползватели.

(3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.

(5) (Нова – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Обобщение относно как се пише констативен протокол

  • Констативен протокол е документ, който се създава най-често след разследване или установяване на даден проблем.
  • Документът трябва да се напише така, че да очертава основните изводи от разследването, както и всички препоръки, които са направени в резултат на констатациите.
  • Декларацията за констатациите може да се използва за държане на лица или организации под отговорност за техните действия или за предоставяне на информация, която да помогне за предотвратяване на бъдещи инциденти.

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 0 / 5. Брой гласове: 0

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!