Как се пише молба за развод? (Пример)

3.8
(6)

Разводът е истинско предизвикателство, а писането на молба за развод не отстъпва изобщо по трудност. Събрахме ключова информация, която ще ви помогне при писането на молба за развод.

Молба за развод: По взаимно съгласие или самостоятелно

Молбата за развод е задължителна част от процедурата по развод. Това е административна формалност без която е невъзможно да се случи легалното обявяване на развод.

Когато имате развод по взаимно съгласие, и двете страни могат да подадат споразумение, което упоменава желанието им за развод и представя пред съда тяхната договорка. Ако решението е едностранно, можете сами да напишете и предадете молбата към съда, за да може съдът да постанови развод и да разреши допълнителните легални специфики вслествие на събитието.

За да се разведете, когато желанието е само от едната страна, е нужно да докажете, че е на лице непоправимо разстройство на брачната връзка. Няма определение какво точно е непоправимо разстройство на брачната връзка, т.к. това се определя спрямо конкретния случай и решението на съда.

Ето какво казва закона:

Преди писането на молбата за развод

Ето кои са въпросите, които трябва да обсъдите преди да започнете да пишете молбата за развод:

  • При кого остават непълнолените деца?
  • Кога ще вижда детето другият родител?
  • Какъв ще е размерът на издръжката за детето?
  • Ще се изплащате ли взаимно издръжка?
  • Кой ползва семейното жилище (това, в което сте жители заедно)?
  • Какви ще са фамилните ви имена след развода?

Как се пише молба за развод?

Предоставяме ви информация, която е събрана с помощта на полезните ресурси, публикувани от Български фонд за жените:

Молбата за развод се пише на български език и трябва задължително да съдържа следната информация:

До кого е? Напишете районният съд по местожителство на съпруга-ответник;

Срещу кого е? Ако разводът НЕ Е по взаимно съгласие, напишете лични данни на съпруга, срещу когото е молбата за развод

Защо? Тук трябва да посочите обстоятелствата, довели до развода;

Какъв е поводът за написването на молбата до съда и каво очаквате да се лсучи? Напишете, че искате съдът да постанови развод.

Кой е виновен? Кой е виновен за влошаване на взаимоотношенията на страните.

Фактическа обстановка на развода

В тази част от молбата изписвате подробно описание на факти и обстоятелства, които имат отношение към делото и доказват, че има непоправимо разстройство на брачната връзка и е необходим развод. 

Други документи и имущество при молба за развод

Добре е да добавите документи, които дават информация за притежаваното имущество и правата за него. Ако имате деца, можете да добавите и документ, който да показва къде планирате да бъдат извършвани срещи и контакт с децата.

Писмени доказателства към молба за развод

Можете да добавите допълнителни документи, които да подкрепят желанието ви за развод – медицински документи

Устни доказателства към молба за развод

Ако желаете и дватама да бъдете разпитани, напишете, че желаете да се включат и устни доказателства. Тогава ще бъдете извикани в съда.

ПРИМЕР за молба за развод

Внимание: Посоченият по-долу документ е само пример за молба за развод. Това не е официален образец. Консултирайте се с адвокат, който да прегледа написаното от вас. В противен случай може да има забавяне и преразглеждане и отхвърляне.

Пример на иск: Молба за развод

До РАЙОНЕН СЪД – _______________________  (по местожителство на другия съпруг)

 И С К О В А М О Л Б А 

От:___________________, с ЕГН: _________________, с адрес: _______________________________________________ 

СРЕЩУ: ________________________________________________, с ЕГН: _________________________, с адрес: ________________________________________________ 

Правно основание: чл. 49, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс 


УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО СЪДИЯ, 
На основание чл. 49, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс („СК“) и по реда на глава 26 от ГПК, моля да постановите решение, с което да прекратите сключения граждански брак между мен, ________________________________________ (посочвате трите си имена), и съпруга/та ми ___________________________________________________ (посочвате трите си имена на ответника), поради дълбокото и непоправимо разстройство на брачната връзка помежду ни.

Основанията за това са следните: 

I. Фактическа обстановка

II. Правна квалификация

III. Петитум – Какво искате?: 


Пример:

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО СЪДИЯ, С оглед гореизложеното в настоящата молба, моля, след като се убедите в истинността на представените факти и обстоятелства, на основание чл. 49, ал. 1 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 3 от СК, да постановите решение, с което да прекратите сключения граждански брак между мен и съпруга/та ми поради дълбокото и непоправимо разстройство на брачната връзка помежду ни. При уважаване на настоящия иск, моля в допълнение да бъде постановено: 
……………..
Моля да приемете следните писмени доказателства в потвърждение на изложеното погоре:
1. Удостоверение за граждански брак, издадено на _______________________;
 2. Удостоверение за раждане от ___________________ г.;
Собственост/наем на имот, в който планирате да упражнявате личните си контакти с детето__________________
3.  Копия от медицински документи ________
4.  Копия от документи, установяващи определени специални нужди на Детето.____


УСТНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Моля да допуснете до разпит двама свидетели в режим на довеждане, с чиито показания ще бъдат установявани факти и обстоятелства във връзка с гореизложената фактическа обстановка.

Приложения: (моля опишете документите, в случай че прилагате такива)
 1. Документ за заплатена такса по сметка на съда в размер на 25 лв.


С уважение,
Име и фамилия
Подпис
Дата

Пожелаваме ви успех. Съветваме ви да се консултирате с правни специалисти при наличие на въпроси относно молбата за развод!

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 3.8 / 5. Брой гласове: 6

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!