Как се пише приемо-предавателен протокол?

4.8
(13)

Какво е приемо-предавателен протокол?

Приемо-предавателният протокол е документ, който дава достоверна информация и служи като доказателство относно приемането и предаването на дадени вещи / имущество от едно лице към друго. Документът се пише, за да има доказателство, че дадено действие се е случило, кога се е извършило то, както и какво точно е прието и в какво състояние. Двете страни се подписват.

Така се избягват спорове и евентуално, съдебен процес, ако някоя от страните се опита да опровергае притежанието на дадено имущество.

Как се пише приемо-предавателен протокол?

Писането на приемно предавателен протокол е елементарно – всичко, от което се нуждаете,е бял лист и да напишете няколко основни части, които не бива да пропускате:

  1. Днешна дата и местоположение
  2. Имена на възложител и изпълнител спрямо страните по договора
  3. Какво е предадено – подробно описване на вида на предметите / документацията
  4. Подпис и на двете страни. Печат (незадължителен)
  5. Когато пишете протокол за предаване, трябва да имате предвид няколко неща. Най-важната част от протокола е да се гарантира, че цялата необходима информация се предава между предаващата и получаващата страна. Това включва, но не се ограничава до информация за контакт, история на пациента, лекарства и резултати от тестове. Освен това е важно да се установи ясна времева рамка за завършване на процеса на предаване.

Когато пишете приемо-предавателен протокол, трябва да имате предвид няколко неща. Най-важната част от протокола е да се гарантира, че цялата необходима информация се предава между предаващата и получаващата страна.

Например, при прием в болница, тази информация може да включва, но да не се ограничава до информация за контакт, история на пациента, лекарства и резултати от тестове. Освен това е важно да се установи ясна времева рамка за завършване на процеса на предаване.

Добър начин да започнете да изготвяте протокол за предаване е чрез създаване на таблица с две колони: „Предадено на“ и „Получено от“.

Пример: Приемо-предавателен протокол образец

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

ОБРАЗЕЦ

Днес, ……………г., в гр. ……………….……… страните по Договор No …………………….., представлявани от ………………………………………………………………… (име, презиме и фамилия) в качеството му на възложител за ………………………………………………………………… и ………………………………………………………………… (име, презиме и фамилия) в качеството му на изпълнител за ………………………………………………….. на основание чл. 19 от Наредба № РД-16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради подписаха настоящия протокол.
 
С протокола изпълнителят предава, а възложителят приема следните документи:

1.      Доклад от обследване за енергийна ефективност – на хартиен и магнитен/оптичен носител;
2.      Сертификат № ……………… /……………..  – на хартиен носител;
3.      Резюме на доклада от обследването за енергийна ефективност – на хартиен и магнитен/оптичен носител;
4.      Декларация за липса на обстоятелства по чл. 23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/;
5.      Доклад от проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли съгласно чл. 27 от ЗЕЕ и климатични инсталации съгласно чл. 28 от ЗЕЕ – при наличие на такива;
 
Възложителят приема резултатите от обследването за енергийна ефективност и задължението да изпълни предписаните с доклада мерки за енергийна ефективност в законоустановения срок.
 
 
Предал:                                                                                 Приел:
/име, длъжност, печат/                                                     /име, длъжност, печат/
 
Забележки:        1.   Настоящият образец установява само задължителното съдържание. Страните са свободни да включат и друга информация в протокола, ако са се споразумели за това.
2.  При наличие на повече от един брой от посочените документи, бройката се добавя съответно.

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.8 / 5. Брой гласове: 13

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!