Как се пише протокол от общо събрание?

5
(2)

Как се пише протокол от общо събрание? Дневен ред за среща на входа

Когато пишете протокол и дневен ред за среща, е важно предварително да включите всички теми, които ще бъдат обсъждани в рамките на събранието, за да не пропуснете нещо важно. Това ще помогне да се гарантира, че всеки е наясно с темите, които ще бъдат разгледани, и ще даде достатъчно време на участниците за подготовка. Когато създавате дневен ред, не забравяйте да изброите елементите по важност, като най-важните точки са в горната част.

Важно е да се включи и информация за ролите, която се прикрепя към протоколът за срещата. Изброете имената и кой в какво естество се присъединява на събранието. Това ще помогне да се гарантира, че срещата протича гладко и че всеки знае своята роля. Протоколът трябва да включва информация като кой председателства срещата, кога и как ще се вземат решенията и как ще се справяте с разногласията.

Защо да пишем протокол от общо събрание?

Протоколът от събранието може да ви помогне да гарантирате, че срещата е продуктивна и протича както трябва. Като следвате указанията, написани в протокола от събранието, можете лесно да се уверите, че нищо важно не е пропуснато.

Освен това, протоколът има и архивен смисъл – хубаво е, когато се върнете назад във времето, да можете да прегледате как са се провели срещите. Ще видите какви са били темите на дневен ред, всеки глас и ще можете да проверите дали всички важни теми са разгледани.

Примерен протокол от общо събрание

 1. Въведение
 2. Преглед на протоколите от предишни срещи
 3. Обсъждане на ново начинание и причината за събранието. Обявяване на въпрос.
 4. Обсъждане на въпроса.
 5. Гласуване по въпроса.
 6. Обявления
 7. Поставяне на цели и задачи
 8. Обявяване на край на събранието

или

 1. Председателят открива срещата и приветства всички.
 2. Председателят поиска доклади от всички присъстващи членове на комисията.
 3. Председателят поиска доклади от залата.
 4. Председателят прие предложения и резолюции.
 5. Председателят закри срещата и поиска коментари от присъстващите.
 6. Председателят сложи край на заседанието.

Образец за примерен протокол за проведено общо събрание на етажна собственост

Ето един примерен протокол за проведено общо събрание на етажна собственост:

Примерен протокол за проведено общо събрание на етажна собственост

ПРОТОКОЛ        №…..
за проведено общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда/вход с административен адрес: гр. ……………… , ул. …………………………………….. № … ,
бл.  …………………………………………..…………, вх. ………..,
с ………. бр. самостоятелни обекти и ………..бр. собственици
 
Днес,………………..…….. г. в……..……. часа се проведе общо събрание на собствениците, за което беше съобщено чрез покана, обявена в интернет и залепена на входната врата на сградата/входа, по реда на чл. 13  от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) по предварително обявения дневен ред.

Общото събрание протече по реда определен в чл.15 от ЗУЕС

Присъстващи:
1. Име, фамилия, етаж, апартамент, процент от ид. части, подпис
2. Име, фамилия, етаж, апартамент, процент от ид. части, подпис
3. Име, фамилия, етаж, апартамент, процент от ид. части, подпис
………………….

Присъстват лично и през представители най-малко ……………….   % ид. части от общите части на етажната собственост, поради което събранието се счита за редовно.

Въпроси на дневен ред:

1. Въвеждане на електронна входна система
2. Подмяна на дограма
3. Установяване на ред за поддръжка на общите части

ГЛАСУВАНЕТО ПО ОБЯВЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД  ПРОТЕЧЕ, КАКТО СЛЕДВА:
 
По т.1………………………………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 
Предложението беше подложено на гласуване както следва: от общо ……..…присъстващи
Предложението беше подложено на гласуване както следва: от общо ………% ид. части от общите части на етажната собственост.
 
с ……………….гласа „за”,                                     или ……….% ид. части от общите части
с …………….. „въздържали се”,                           или..…..…..% ид. части от общите части
с ……………… „против”,                                       или..…..…..% ид. части от общите части
 

По т.2…………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Предложението беше подложено на гласуване както следва: от общо ………присъстващи
Предложението беше подложено на гласуване както следва: от общо ………% ид. части от общите части на етажната собственост.
 
с ……………….гласа „за”,                                     или ……….% ид. части от общите части
с …………….. „въздържали се”,                           или..…..…..% ид. части от общите части
с ……………… „против”,                                       или..…..…..% ид. части от общите части
 
 
По т.3…………………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Предложението беше подложено на гласуване както следва: от общо ………присъстващи
Предложението беше подложено на гласуване както следва: от общо ………%.ид. части от общите части на етажната собственост.
 
с ……………….гласа „за”,                                     или ……….% ид. части от общите части
с …………….. „въздържали се”,                           или..…..…..% ид. части от общите части
с ……………… „против”,                                       или..…..…..% ид. части от общите части

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
 
1………………………………………………………………………………………………………………………….
 
2………………………………………………………………………………………………………………………….
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..
 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
СЛЕД ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД,  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ БЕШЕ ЗАКРИТО.
 
 
                                               Протоколчик:
 
                                               …………………..…………………         …………….
                                                            /трите имена/                               /подпис/
 
 
                                               Председател на УС/Управител на ЕС:
 
                                               …………………..…………………         …………….
                                                            /трите имена/                               /подпис/
 

Бележка:

Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на
кворум, то се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако липсва изискуемият кворум събранието се провежда на следващият ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващият работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.)

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 5 / 5. Брой гласове: 2

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!