Как се пише протокол?

4.5
(13)

Научете как се пише протокол – разгледайте нашите съвети, образец и пример, които можете да използвате, за да създадете добър и изчерпателен протокол.

Защо се пише протокола?

Протоколът е набор от правила, които управляват как две или повече субекти взаимодействат един с друг. В контекста на разработката на софтуер обикновено се използва протокол за дефиниране на комуникация между два софтуерни модула – което е аналогично на смисъла на думата.

Добре дефинираният протокол улеснява работа на две страни, както и помага при проблеми с отстраняването на грешки.

Как се пише протокол?

Когато пишете протокол, трябва да имате предвид няколко неща:

 • Форматът на исканията и отговорите трябва да е недвусмислен
 • Протоколът трябва да е достатъчно прост, за да може лесно да бъде приложен и тестван
 • Протоколът трябва да дава яснота за присъстващите
 • Протоколът трябва да дава яснота за обсъдените казуси, въпроси и проблеми
 • Трябва да обозначава гласуване
 • Трябва да дава решения
 • Трябва да обозначава бъдещи действия

Имайте предвид, че всичко е в свободен текст.

Как се пише протокол по лесен начин?

 1. Първо, когато пишете протокол, започвате с днешната дата и мястото на заседанието.
 2. След това продължете с идентифициране на присъстващите и има ли кворум, за да се проведе дадено събитие или не.
 3. Напишете темите за обсъждане в дневния ред и ги приоритизирайте.
 4. Поставете въпроси за разрешаване.
 5. Впишете отделните гласове на присъстващите.
 6. Констатирайте взимането на решение или липсата на такова.
 7. Опишете какво следва.
 8. Обявете край на събранието.

Пример и образец за протокол от заседание на управителния съвет

Ето един пример и образец за протокол от заседение на управителния съвет:

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ
                                                                                                                                       
                                                                                                                    
ПРОТОКОЛ № ….
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА АДРЕС:


…………………………………………………………………………………….
 
      Днес, …………………… се проведе заседание на Управителния съвет /УС/ на етажната собственост при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………….
 
Присъстваха: ……………………….,  ………………………..,  ……………………………
Отсъстваха: ………………………..,  ………………………..,  …………………………….
Заседанието има необходимия кворум и може да се проведе.

По т.1 от Дневния ред докладва …………………………………………………………..
В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували …………. „ЗА”,  ………….. „ПРОТИВ” и …………
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
РЕШЕНИЕ:
1. …………………………………………………………………………………………………
Срок за изпълнение: ………………………….           Отговаря: …………………………
По т.2 от Дневния ред докладва ………………………………………………………………………………..
В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували …………. „ЗА”,  ………….. „ПРОТИВ” и …………
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
РЕШЕНИЕ:
1. …………………………………………………………………………………………………
Срок за изпълнение: ………………………….           Отговаря: …………………………
В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували …………. „ЗА”,  ………….. „ПРОТИВ” и …………
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
РЕШЕНИЕ:
1. …………………………………………………………………………………………………
Срок за изпълнение: ………………………….           Отговаря: …………………………
По т.3 от Дневния ред докладва ……………………………………………………………
В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували …………. „ЗА”,  ………….. „ПРОТИВ” и …………
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
РЕШЕНИЕ:
1. …………………………………………………………………………………………………
Срок за изпълнение: ………………………….           Отговаря: …………………………
Председателят на УС закри заседанието поради изчерпване на Дневния ред.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:                             ДЛЪЖНОСТ:                            ПОДПИС:

1. ………………………………………….       ПРЕДСЕДАТЕЛ                     ………………………
2. ………………………………………….            КАСИЕР                             ………………………
3. ………………………………………….             ЧЛЕН                                 ………………………                                               

Свързани статии:

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.5 / 5. Брой гласове: 13

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!