Как се пише структура на дипломна работа? (ПРИМЕРИ)

4.8
(16)
Научете как се пише структура на дипломна работа – съвети, насоки, изисквания и идеи за писане. Изпитани практики, които ще ви помогнат да получите отлична оценка от всяко учебно заведение в България.

Структура на дипломна работа: Магистър и Бакалавър

Това, което трябва да знаете за дипломната работа за ниво „Магистър“ и „Бакалавър“ е, че всяко висше учебно заведение разполага със самостоятелни изисквания за дипломната работа и структурата ѝ. В тази статия ще ви посочим добри и успешни практики, които са били отличени с висока оценка.

Как се пише структура на дипломна работа?

Няма строго определене структура, освен ако такава не е заявена от университета ви. Обикновено при писане на една дипломна работа в България, се изисква тя да съдържа:
 • увод
 • три (или по необходимост четири) глави
 • заключение
 • приложения
Най-добре е да използвате десетична рубрикация в структурата – т.е. да изписвате: „1. Първа глава; 1.1. Подточка към първа глава“.

Преди да започнете да пишете

Съвет: Предлагаме ви преди да започнете да пишете, да подготвите предварително своето предложение за структура и да ги изпратите до научния си ръководител, за да го съгласувате. Първата ви чернова на структурата трябва да дава основни насоки и да очертава границите на изследването. Добавете към всяка точка няколко осовни теми, които планирате да засегнете, като можете да ги фиксирате с „булети“. Освен това, е добре, заедно с предложението за структура на дипломна работа, да изпратите и източниците, киото сте избрали да прочетете – първични и вторични.

Дължина на дипломната работа

Минималният обем за дипломните работи е, както следва: за дипломанти в ОКС „бакалавър“ – 60 стр. (стандартната страница съдържа 1800 знака), а за дипломанти в ОКС „магистър“ – 80 стр. Всички страници на дипломната работа трябва да бъдат номерирани, включително и приложенията.

Примерна структура на дипломна работа

0. Задължителни страници за структурата

Имайте предвид, че преди да започнете „същинската част“, повечето университети изискват да включите в структурата си няколко задължителни страници:
 • Заглавна страница на дипломна работа
Съдържа името на университета, факултета и катедрата; заглавието на научната разработка; каква образователна степен се придобива (бакалавър или магистър); името на дипломанта и факултетния номер (изписва се в ляво) и името на научния ръководител (изписва се вдясно); датата. Прочетете текста ни на тема: Как се пише заглавна страница на курсова работа?
 • Декларация за авторство
След заглавната страница следва декларацията за авторството. Всеки университет има собствен формат на тази страница, трябва да го свалите от сайта на учебното заведение.
 1. Увод в структурата на дипломната работа

В увода се добавят:
 • Мотиви за предприемане на изследването и лична мотивация
 • Обект на издледването
 • Предмет на изследването
 • Обхват на изследването
 • Цели и задачи на изследването
 • Работна хипотеза
 • Методи за изследване
Обем на увода: 5-10% от целия текст Още информация за увода в нашата статия по темата: Как се пише увод на дипломна работа?

2. Въвеждащи части

Въвеждащите части често се добавят след увода и съдържат:
 • Актуалност на темата
 • Обществена и практическа потребност на изследването 
 • Актуална теоретическа потребност от изследването
 • Резюме, Анотация, Ключови думи 
 • Бонус: Благодарности

3. Първа глава в дипломна работа

Първата глава от дипломната работа обяснява явлението, което ще разгледате в изследванията. С две думи, можете да запомните, че първа глава е много теория и определения. В нея трябва да преминете през миналото и вече известното, за да фиксирате натрупаните зннаия и да подготвите читателя към тяхното надграждане в следващите части. Представете си, че обяснявате на читателя за явления, за които те никога не са чували – не можете да скочите дикретно в експерименти и изследвания, нужно е и малко „предистория“ и „суха теория“. Първа глава включва:
 • Съществуващи теории
 • Определения
 • Развитие на явлението или проблема. Какъв е той?
 • Как се променя?
 • Какво следва?
 • Какво е в наши дни?

4. Втора глава в дипломна работа

Тук е мястото, в което ще говорите за практиката – не вашата, а на другите. Най-често във втора глава явлението се разглежда от гледна точка на колективния опит. Обяснете явлението с примери:
 • Анализи на явления и резултати от проучвания
 • Кейс стъдита, описващи опита и резултатите на другите

5. Трета глава от структурата на дипломната работа

Трета глава на дипломната работа има за цел да обясни явлението чрез прилагането му на практика. Сега е време да приложите наученото на практика и да демонстрирате как ще допринесете на науката. Вашит принос може да бъде под формата на:
 • Проучвания
 • Изследвания
 • Интервюта
Какво съдържа трета глава от дипломната работа?
 • Собствено проучване
 • Собствен проект
 • Коментар и анализ на получените резултати от изследването
 • Изводи
 • Практически препоръки на база на резулатите от изследването
Съвет: Ако трябва да направите изследване / интервю ви препоръчваме да прочетете краткия наръчник „Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни“ от Калоян Харалампиев и Ангел Марчев. В него всичко най-важно е обобщено в 30 страници с нагледни примери и много кратки обяснения!

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Авторски проект по темата – друг личен принос на автора към структурата на дипломната работа

Ако имате авторски проект, вместо научно изследване, то е на мястото на трета глава. Ако имате личен авторски проект + изследване, можете да го поставите след трета глава. Обикновено, ако защитата ви изисква само авторски проект, вашият продукт се представя в съвсем друг формат.

6. Обобщение / Заключение в структура на дипломна работа

Обобщението има за цел да събере на едно място всички научни изводи. То трябва да повтаря казаното, но не дословно. Когато го пишете наблегнете на:
 • Какви са резултатите ви?
 • Какъв е приносът ви?
 • Какво е новото знание?
 • Какви са прогнозите ви за бъдещото развитие на проблема?
 • Как могат да се приложат получените резултати от труда ви в бъдеще и на практика?
Обобщението НЕ е място да въвеждате нови идеи. Завършете по внушителен начин и проявете желание хиптезата ви да се надгражда в бъдеще. Използвайте следните глаголи:
 • очертани са…
 • направено е…
 • анализирани са…
 • установени са…
 • обобщени са…
 • изведени са…
 • структурирани са…
 • изграден е модел…
Обем: Колкото увода – между 5 и 10% от целия текст.

7. Библиография

Библиографията обобщава всички източници, които сте чели, за да напишете дипломната работа. Някои от източниците може да НЕ са цитирани в текста, но все пак да са прочетени. Не прекалявайте с библиографията! Библиографията може да се напише още като: „Информационни източници”, „Източници”, „Списък на използваните източници”, „Цитирани източници”.

8. Приложения

В приложенията се добавя всичко, което не е намерило място в дипломната работа. В това число добавяме графики, въпросници, изобржения, онагледяващи мислите на автора, скрийншоти, изобразяващи резултати от изследвания и още.

Примерна структура на дипломна работа:

Съдържание

Структура на дипломна работа – Пример

Увод ……………………………………………………………………………………………………….5 Актуалност на темата ………………………………………………………………………………….8 Обществена и практическа потребност на изследването …………..………….……..……10 Актуална теоретическа потребност от изследването ………..………..………..…………..11 Ключови думи ………..………..………..………..………..………..………..………..………..……12 ПЪРВА ГЛАВА: Основна теория ………..………..………..………..………..………..…………….13 Явление #1 ………..………..………..………..………..………..…………….15 1.1. Явление #2………..………..………..………..………..……………….17 1.2. Явление #3 ……………..……………21 1.4. Явление #4 и кратко обобщение ………..………..………..………..………..………….26 ВТОРА ГЛАВА: Примери от практиката ………..………..………..………..………..……31 Пример ………..………..………..………..………..……33 2.1. Аругменти и изследвания…….37 2.2. Опит, доказващ хипотезата ви..…………40 2.3. Примерни разработки, постигнали успех ………..………..………..………..………..………43 ТРЕТА ГЛАВА: Изследване ………..……………………..50 Методика на изследването ………..………..………..………..………..………….……………50 3.1. Резултати и анализ на емпиричното изследване ………..………..………..…………..51 Заключение. Научни изводи и препоръки ………..………..………..………..………..……73 Библиография ………..………..………..………..………..………..………..………..…………….78 Приложения ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………83

Съвет: Повечето текстови редактори имат автоматична опция, която сама вписва заглавията ви в съдържанието и автоматично обновява страницата, на която се намират те. Това е много удобна функция, която ще ви бъде от полза, тъй като в процеса на работа и форматиране, страниците ще се променят до последния момент. Предвидете и автореферат – той е задължителна част от защитата ви, но не влиза в структурата на дипломната ви работа. Ето как се пише структура на дипломна работа – надявам се, че сме ви помогнали! Пишете уверено и успех!

Хареса ли ви статията?

Оценете труда ни!

Среден рейтинг: 4.8 / 5. Брой гласове: 16

Никой не е дал рейтинг! Бъди първи!